NL

“Aanbevelingen voor een betere studentenhuisvesting in Brussel”

De problematiek rond studentenhuisvesting die de jongste weken bijzonder actueel is, speelt ook in de hoofdstad. Brussel is met meer dan 100.000 studenten de grootste studentenstad van het land.

“Het is dringend tijd voor actie,” licht directeur Jurgen Ral van Brik – Student in Brussel toe. “Als we niet snel met alle partijen aan tafel zitten en een duidelijk plan opstellen, dreigt er een crisis binnen de sector van studentenhuisvesting.”

Door de wirwar aan onduidelijke spelregels verdwijnen veel bestaande (en vaak betaalbare) kamers van de markt. “Daarom vragen we de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om op korte termijn een duidelijk wettelijk kader op te stellen dat inzet op betaalbare en kwaliteitsvolle kamers,” zegt Ral.

De jongste jaren springen privé-investeerders in de bres om het tekort aan koten weg te werken, maar zij creëren vooral kamers binnen het luxesegment. Zo kost een kot in Brussel gemiddeld 490 euro per maand. “De kost van studentenhuisvesting bedraagt ongeveer één derde van de totale leef- en studiekosten van een student,” weet Ral. “Als we studeren in Brussel democratisch willen houden, moeten studentenkamers betaalbaar zijn. We vragen investeerders dan ook om meer basiskamers met gedeelde voorzieningen te ontwikkelen.”

Ook de 19 Brusselse gemeenten kunnen een rol opnemen in het dossier. “Stem de gemeentelijke regels af op die van het Gewest,” vraagt Ral. “Nu verschillen al die regels, wat het erg moeilijk maakt voor kleinere kotbazen om te investeren in hun pand en te voldoen aan alle vereisten.”

Brik – Student in Brussel vzw is een Vlaams samenwerkingsverband tussen de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Brussel, met doorlopende steun van de Vlaamse overheid: “Investeren in studentenhuisvesting is investeren in het Brussel van vandaag én morgen. Met onze aanbevelingen steken we de hand uit naar alle partners om samen deze uitdaging aan te gaan,” besluit Ral.

In de bijlage vindt u alle concrete aanbevelingen in het Manifest voor hedendaagse, betaalbare en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting.

Gelieve bij de foto de credit “Lies Engelen” te gebruiken.


Meer informatie:
Jurgen Ral – directeur Brik – 0472/13.06.14
Liesbeth Bernolet – projectmedewerker Brik – 0485/68.73.21

Lees het het NL manifest hier

Lees het FR manifest hier

FR

“Recommandations pour un meilleur logement étudiant à Bruxelles”

La problématique des logements étudiants, qui a été particulièrement d’actualité ces dernières semaines, est également une source de préoccupation dans la capitale. Avec plus de 100 000 étudiants, Bruxelles est la plus grande ville étudiante du pays.

“Le moment est venu d’agir”, explique Jurgen Ral, directeur de Brik – Student in Brussel. “Si nous ne nous réunissons pas rapidement avec tous les acteurs et n’élaborons pas un plan clair, le secteur du logement étudiant sera confronté à une crise.”

La disparité des règlements peu clairs fait que de nombreuses chambres existantes (et souvent abordables) disparaissent du marché. “C’est pourquoi nous demandons au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’établir à court terme un cadre juridique clair qui s’engage à offrir des chambres abordables et de qualité”, affirme Ral.

Ces dernières années, les investisseurs privés sont intervenus pour pallier la pénurie de chambres d’étudiants, mais ils créent surtout des chambres situées dans le segment de luxe. Une chambre d’étudiant à Bruxelles, par exemple, coûte en moyenne 490 euros par mois. “Le coût du logement étudiant représente environ un tiers du coût total de la vie et des études d’un étudiant”, précise Ral. “Pour que les études à Bruxelles restent démocratiques, les chambres d’étudiants doivent être abordables. Par conséquent, nous demandons aux investisseurs de développer plus de chambres de base munies d’installations partagées.”

Les 19 communes bruxelloises peuvent également jouer leur rôle dans le dossier. “Harmonisez les règles communales avec celles de la Région”, demande Ral. “Aujourd’hui, toutes ces règles diffèrent, ce qui rend très difficile pour les propriétaires plus petits d’investir dans leur bâtiment et de satisfaire à toutes les exigences.”

La vzw Brik – Student in Brussel est un partenariat flamand entre les universités et les hautes écoles néerlandophones, qui bénéficie du soutien continu du Gouvernement flamand. “Investir dans le logement étudiant, c’est investir dans le Bruxelles d’aujourd’hui et de demain. Par nos recommandations, nous tendons la main à tous les partenaires pour relever ce défi ensemble”, conclut Ral.

En annexe, vous trouverez toutes les recommandations concrètes dans le Manifeste même.
Veuillez utiliser le crédit de la photo : Lies Engelen.


Plus d’informations :
Jurgen Ral – directeur Brik – 0472/13.06.14
Liesbeth Bernolet – responsable de projet Brik – 0485/68.73.21